BE/NL
BE/FR FR DE UK NL PL EU
AgriFoodMatch

Vacature Beleidsmedewerker landcommissies

Locatie

Brussel

Bedrijfsprofiel

Het Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen. Deze fusie kwam tot stand in uitvoering van het regeerakkoord en de beslissing van de Vlaamse Regering om een beleidsdomein omgeving vorm te geven.

De taken van het departement kunnen we als volgt omschrijven: een kwaliteitsvol leefmilieu realiseren, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte; een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur, klimaat, energie en groene economie) ontwikkelen dat gericht is op beleidsvoorbereiding, -implementatie en –evaluatie, handhaving, draagvlakverbreding en samenwerken met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid.

Het Departement Omgeving heeft als missie: “Het Vlaams omgevingsbeleid staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties. We stimuleren een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen, waarbij we streven naar een koolstofarme, energiezuinige, klimaatintelligente samenleving en een sterke band tussen ecologie en economie realiseren. We ondersteunen maatschappelijke vooruitgang en we maken locatie- en ontwikkelingskeuzes in het belang van de Vlaamse samenleving.”

Het departement bestaat uit 8 afdelingen ondergebracht in 3 organisatiepijlers: 1) Omgevingsstrategie, 2) Omgevingsbeleid voor Ruimte & Milieu en 3) Omgevingsbeleid voor Klimaat, Groene Economie & Energie.

 • De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (incl. omgevingsvergunning, Vlaamse investeringsprojecten) zet naast deze thema’s ook in op leef- en omgevingskwaliteit (inclusief Milieueffectrapportage) en land- en bodembescherming.

De landcommissies zijn opgericht in uitvoering van de bepalingen van het decreet landinrichting. Er zijn, zoals decretaal bepaald, vijf landcommissies, één per provincie. De vijf commissies hebben één gezamenlijke voorzitter, die instaat voor de éénvormigheid van de werking van de commissies. Voor de werking van de landcommissies wordt het voorzitterschap opgenomen door het departement Omgeving. De Vlaamse Landmaatschappij verzorgt het secretariaat en inhoudelijke ondersteuning van de voorzitter. Het departement Omgeving, afdeling GOP, is ook lid van de landcommissies.

De werking van de landcommissies richt zich hoofdzakelijk op het vergoeden van waardeverlies als gevolg van de inzet van de instrumenten van landinrichting.

De huidige opdrachten van de landcommissies

 • Uitvoeren van de herverkavelingen uit kracht van wet (al dan niet met planologische ruil)
 • Bepalen van de vergoedingen bij waardeverlies van gronden
 • Bepalen van de aankoopprijzen en vergoedingen bij vrijwillige bedrijfsverplaatsing, vrijwillige bedrijfsreconversie en vrijwillige bedrijfsstopzetting.
 • Erkenning adviesbureaus (PAS)

Functie omschrijving - Beleidsmedewerker landcommissies

De activiteiten van de landcommissies zullen worden verbreed met het instrumentendecreet. De beleidsmedewerker zal in een aanvangsfase meewerken aan de opmaak uitvoeringsbesluit planschaderegeling, het uitwerken van een concrete aanpak voor adviesvragen landcommissie over planschadeverzoeken, het operationaliseren van de behandeling van beroepen in zake planschade en het uitwerken e-loket (inhoudelijk) en operationaliseren binnen het departement Omgeving, in samenspraak met VLM.

De verbreding van de activiteiten houdt een sterke toename in de werklast en het vergaderritme van de landcommissies. Afhankelijk van de snelheid van de inwerkingtreding van het instrumentendecreet en de daaropvolgende uitvoeringsbesluiten en de operationalisering van de werking zal het mogelijk gaan om een geleidelijke toename van de werklast voor de commissies. In de tussenperiode zal de beleidsmedewerker binnen GOP praktijkervaring opbouwen door het opnemen van relevante taken (financiële dossiers landinrichting, dossiers ruilverkaveling, ruimtelijke planning en planschade,..).

Functie eisen - Beleidsmedewerker landcommissies

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3204,7 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Interesse in Beleidsmedewerker landcommissies?

Solliciteer ten laatste op 29 oktober 2019 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je na 2002 je diploma in een Vlaamse onderwijsstelling en zit je diploma in de LED-databank? Dan moet je ons geen kopie van je diploma bezorgen. Zit je diploma niet in de LED-databank, bezorg ons dan een kopie van je diploma bij je sollicitatie.

Hoe kan je de LED-databank raadplegen?

Log met je elektronische identiteitskaart (eID) of token in op http://leerenervaringsbewijzendatabank.be. Klik vervolgens op ‘ga naar LED’ onder de rubriek LED voor sollicitanten.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het ingevuld sollicitatieformulier uiterlijk op de uiterste sollicitatiedatum naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail of de datum van de poststempel geldt als bewijs). Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Kathy Tas, tel. 02 553 01 08

Snel zoeken
Nieuwe jobs Agro & Food
Office in Braine l’Alleud (FMC Belgium headquarters) and home office
Antwerpen en af en toe in Dordrecht
Dordrecht en af en toe in Antwerpen.
Vacatures per mail
Met een Job Search Agent ontvang je de nieuwste vacatures per e-mail.