BE/NL
BE/FR FR DE UK NL PL EU
AgriFoodMatch

Algemene Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de plaatsing van alle advertenties en banners op de site van AgriMatch. Deze voorwaarden worden tevens op de factuur vermeld.

  • De factuur geldt als opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie, zal hij dat binnen de vijf werkdagen kenbaar maken aan AgriMatch;
  • De opdrachtgever zal de vacature laten verwijderen van de site van AgriMatch, indien de vacature waarvoor geadverteerd wordt is ingevuld;
  • Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim en is hij een rente van 1 procent per maand of gedeelte daarvan, verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. Daarnaast zal de opdrachtgever aan AgriMatch incassokosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van AgriMatch om de advertentie of banner onmiddellijk van haar site te verwijderen;
  • AgriMatch behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan pas in als de opdrachtgever een nieuwe advertentie of banner plaatst en gelden dus niet voor verlenging van bestaande advertenties of banners;
  • AgriMatch verbindt er zich toe om de overeengekomen dienst naar best vermogen en in overeenstemming met de algemeen geldende normen te verrichten. De aansprakelijkheid van AgriMatch is beperkt tot maximaal het voor de advertentie betaalde tarief;
  • Alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van een advertentie of banner. AgriMatch zal vacatures die tekst bevatten die in strijd is met de wet of goede zeden zo snel mogelijk van de site verwijderen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. AgriMatch is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van advertenties of banners;
  • AgriMatch behoudt zich het recht voor om advertenties of banners te weigeren;
  • AgriMatch garandeert dat de gegevens die de opdrachtgever invoert niet aan derden beschikbaar worden gesteld;
  • Op de rechtsverhouding tussen AgriMatch en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Home

Snel zoeken
Nieuwe jobs Agro & Food
Verplaatsingen over heel het land, 1 à 2 dagen per week in Zwijnaarde (Gent)
Ghent, Belgium with 20% travel
Regio Oost- en West-Vlaanderen
Regio Oost- en West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk
Vacatures per mail
Met een Job Search Agent ontvang je de nieuwste vacatures per e-mail.